Na našem webu si můžete nezávazně objednat zboží a vyzkoušet ho přímo na naší prodejně v Olomouci. Budeme se těšit na Vaší návštěvu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
I. Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle
§ 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
• YES PINK LEXXURY s.r.o.
• IČ: 06996761
• DIČ: CZ06996761
• se sídlem: Havelkova 88/2, Olomouc 77900
• zapsané u Krajský soud v Ostravě, spisová značka C 74030
• kontaktní údaje: Josef Picek
• email: fashionbardot@email.cz
• telefon: 777277912
• datová schránka: v3a6j77
• www.fashionbardot.cz
(dále jen „prodávající“)
2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a
fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako
spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“)
prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na
internetové adrese www.fashionbardot.cz. (dále je „internetový obchod“).
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních
podmínek.
4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
II. Informace o zboží a cenách
1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností
jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou
uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za
vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní
cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v
internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za
individuálně sjednaných podmínek.
2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně
tohoto zboží.
3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží
uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v
rámci území České republiky.
4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se
prodávající s kupujícím jinak.
III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní
hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
• prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v
internetovém obchodě,
• vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a
doručení.
4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které
do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko
„OBJEDNAT s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných
údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito
obchodními podmínkami.
5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o
obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto
potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní
podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky
prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
6. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu spolu s potvrzením
o obdržení objednávky všeobecné obchodní podmínky, které činí nedílnou součást
smlouvy.
7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající
splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná
nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém
případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho
emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
8. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit
objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky
prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email
prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení
ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající
povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že
kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto
obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného
odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku.
Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v
takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu
prodávajícího.
IV. Zákaznický účet
1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující
přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující
provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém
účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického
účtu třetími osobami.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj
uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní
smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to
zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob.
V. Platební podmínky a dodání zboží
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
kupující uhradit následujícími způsoby:
• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.
283571152/0300 vedený u ČSOB,
• bezhotovostně platební kartou,
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební
brány 283571152/0300
• v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně,
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s
balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí
se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě
bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů
příslušného poskytovatele elektronických plateb.
5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou
platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
7. Zboží je kupujícímu dodáno:
• na adresu určenou kupujícím objednávce
• osobním odběrem v provozovně prodávajícího
8. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou
uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že
je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující
riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na
straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo
uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným
doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě
shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující
zásilku od přepravce převzít.
12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k
dodávanému zboží.
13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží,
včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou
zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo
okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak
neučinil.
14. Prodávající se zavazuje objednané zboží dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 30 dnů od potvrzení objednávky prodávajícím.
VI. Odstoupení od smlouvy
1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako
spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
• ode dne převzetí zboží, následující den potom, co jste zboží převzali, je prvním
dnem 14denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, lhůta
končí nejbližší následující pracovní den.
• ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů
zboží nebo dodání několika částí
3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
• poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným
souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před
uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na
odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro
odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho
osobu,
• dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických
důvodů jej není možné vrátit,
• v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o
odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení
od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na
emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních
podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů
od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s vrácením
zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou
povahu obvyklou poštovní cestou. Jedná-li se o výměnu zboží ze strany kupujícího za
jiné zboží hradí si náklady na poštovné pro zpětné odeslání kupující.
Náklady spojené s vrácením zboží (především poštovné) ponese kupující.
7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do
14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky pouze za zboží bez
poštovného, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu
přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a
pokud mu tím nevzniknou další náklady.
8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží
prodávajícímu odeslal.
9. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné
a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je
prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní
ceny.
10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob,
nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil
výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví
emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o
odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání,
které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem
určeným kupujícím.
11. V žádném případě nelze zboží vracet poštou na dobírku. Jakékoliv takto vrácené zboží
nebude prodejce přijímat.
VII. Práva z vadného plnění
1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s
ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje
požadavkům právních předpisů.
2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém
trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z
vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v
reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít,
použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že
zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová
obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta
pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže
kupující vadné zboží užívat.
4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u
zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na
opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu
odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,
nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud
před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
5. V případě výskytu podstatné vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci
a požadovat:
• na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
• na odstranění vady opravou věci
• na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
• odstoupit od smlouvy.
6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
• pokud má zboží podstatnou vadu,
• pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
• při větším počtu vad zboží.
7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při
uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela,
pokud by toto porušení předvídala.
8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o
vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo
přiměřenou slevu z kupní ceny.
9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro
stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad
(zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu
z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil.
Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu
vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného
porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může
kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám
způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží
zlevněno.
14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí
reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen
kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem
reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu
a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,
případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých
případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle
druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně
odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne
uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné
uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od
kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy
dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
17. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených
nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u
prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném
případě ho soud nemusí přiznat.
18. Volbu způsobu reklamace má kupující.
19. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až
1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele.
20. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady
upravuje reklamační řád prodávajícího.
VIII. Doručování
1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat
prostřednictvím elektronické pošty.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v
těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na
emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
IX. Osobní údaje
1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi
tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným
způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou
vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud
jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího
zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem
na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem
uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany
osobních údajů.
X. Mimosoudní řešení sporů
1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející
se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení
sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o
řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice
2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad
dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
XI. Závěrečná ustanovení
1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky.
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva
spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k
obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího
obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak
používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do
internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující
nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít
negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu
nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové
vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod
nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho
určením či účelem.
4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.
5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v
elektronické podobě a není přístupná.
6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího
znění obchodních podmínek.
7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 6. 1. 2023

Vytvořil Shoptet © 2020 E-shop upravil © Resi-Design 2020 www.resi-design.cz.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost našich internetových stránek.
Aktuálně pracujeme na novém obsahu.